ReadyPlanet.com
dot dot
bulletรถสนามบินภูเก็ต
bulletPhuket Airport Taxi
bulletTour Phuket
dot
Promotion ลดพิเศษ
dot
bulletทัวร์ที่ภูเก็ต
bulletทัวร์พร้อมที่พักรถรับส่ง
dot
ท่องเที่ยวภูเก็ต
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต
bulletท่องเที่ยวภูเก็ตกันเถอะ!
bulletเทศกาล งานประเพณี
bulletอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
dot
ทัวร์ภูเก็ต
dot
bulletเช่าเหมา เรือสำเภา ส่วนตัว
bulletทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
bulletทัวร์เกาะพีพีเกาะไข่ เรือเร็ว
bulletทัวร์เกาะพีพีเกาะไม้ท่อน
bulletทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว
bulletทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
bulletทัวร์พายเรือแคนู อ่าวพังงา
bulletทัวร์เกาะเฮ
bulletทัวร์เกาะรายา
bulletทัวร์เกาะเฮ - เกาะรายา
bulletทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน
bulletทัวร์ล่องแก่ง - ATV
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์
bulletทัวร์เกาะตาชัย
bulletทัวร์เกาะรอก-เกาะห้า
bulletทัวร์เกาะค๊อกคอม
bulletทัวร์เกาะไม้ท่อน เรือเร็ว
bulletทัวร์เกาะไม้ท่อน-เรือใบ
bulletทัวร์เกาะไม้ท่อนเกาะรายา
bulletทัวร์ภูเก็ต ซิตี้ทัวร์
bulletทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก
bulletรถรับส่งสนามบินภูเก็ต
bulletสยามนิรมิตภูเก็ต
bulletFlying Hanuman Phuket
bulletโลมา โชว์ ภูเก็ต
dot
ภูเก็ตแฟนตาซี
dot
bulletภูเก็ตแฟนตาซี
dot
เที่ยวภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
dot
bulletทัวร์ ซิตี้ทัวร์ - เกาะพีพี
bulletทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี
dot
เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ - เกาะรายา - เกาะพีพี
bulletทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะเฮเกาะรายา - เกาะพีพีเกาะไข่นอก
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletแอร์ เอเซีย
bulletวัน ทู โก
bulletนกแอร์
bulletบางกอก แอร์เวย์
bulletไทยสมายล์แอร์
bulletไทยเวียดเจ็ทแอร์
bulletไทยไลอ้อนแอร์
bulletการบินไทย
dot
จองตั๋วรถทัวร์
dot
bulletบริษัท ขนส่ง จำกัด
bulletภูเก็ตท่องเที่ยว
dot
สภาพอากาศภูเก็ต
dot
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
dot
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
dot
นานาสาระนักเดินทาง
dot
bulletงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 16
bulletให้เช่าเครื่องเสียง คาราโอเกะ ภูเก็ต
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


รถรับส่งสนามบินภูเก็ต
fanpage ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์
google search
ติดต่อสอบถาม หรือ จองทัวร์ คลิกเลยค่ะ


ใบอนุญาต/ประกันภัย

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัด เราจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่
34-00539
ประเภท Inbound  วางหลักประกันกับสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำนวน 100,000 บาท 
 
ให้ท่าน ได้ "มั่นใจ วางใจ และเชื่อถือได้แน่นอน
กับการบริการจากเรา"

 

 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการให้บริการลูกค้าและสร้างความมั่นใจ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ทางบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ

พระราชบัญญัติ

ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

พ.ศ. ๒๕๕๑

                  

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 

 

 มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

กรมธรรม์สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมธรรม์เลขที่ 503-18-11-TA1-00166
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 0.01 น.  
ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 0.01 น.

ข้อตกลงคุ้มครอง
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  คนละ 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  คนละ 500,000 บาท


 ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 0835553003558เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number
0835553003558

 

 

ชื่อผู้ประกอบการ (Owner name) : บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัด
  Phuket Holiday Center Tour Co.,Ltd.
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :
(Company Name) :
บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัด
Phuket Holiday Center Tour Co.,Ltd.
 
บริการเว็บไซต์ (Websites) : www.phuket-holidaycenter.com
www.phuketcentertour.com
www.phuketislandtour.com
www.phuketseatour.com
 
 
วันที่จดทะเบียน (Registered date) : 24/05/2553
 
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ (Type of Business) : ท่องเที่ยว
Travel
 
ที่อยู่ (Address) : 134/13 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
: 134/13 M.1 Thepkrasattri Thalang Phuket 83110
 
โทรศัพท์ (Telephone) :  087-2775533
 
โทรสาร (Fax) : 076 313 323
 
E-mail : info@phuketislandtour.com

เราขอแนะนำให้ท่านเลือก ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ

บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะตรวจสอบข้อมูล และประวัติการร้องเรียนของบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก่อนเลือกใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือหมายเลข โทรศัพท์ 0-2250-5500 ต่อ 2405-6 เลขหมายโทรสาร 0-2253-7464, 0-2652-8214 และ E-mail : tbgdep@tat.or.th

  

ท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งสามารถช่วยตรวจสอบ และช่วยกันทำให้
บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของประเทศไทย
มีมาตรฐานและคุณภาพสมเป็นเมืองท่องเที่ยว
ขอให้เดินทางท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

 
                                        
                                          ทะเบียนบริษัท

 
   
 


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

|Phuket| PhuketTravel| PhuketHotel| PhuketTour|

สวัสดีค่ะ ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ท้องถิ่น คุณภาพ พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง ทุกโปรแกรม เปิดให้บริการเที่ยวได้ทุกวัน เลือกวันท่องเที่ยวได้ตามสะดวกนะคะ ... ... วันนี้ ท่านสามารถพูดคุย ติดต่อขอรายละเอียดรายการทัวร์ หรือราคาพิเศษ ได้ที่โทร. 086-2774422, 087-2775533 ค่ะ...บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัด 134/13 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 087 277 55 33, 086 277 44 22, 0-7631-3323 แฟกซ์ 0-7631-3323
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 34/00539 ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 0835553003558
http://www.phuketislandtour.com Email : info@phuketislandtour.com หรือ holidaycentertour@gmail.com